Badania ewaluacyjne

Dostarczamy praktycznej wiedzy na temat trafności, skuteczności i efektywności interwencji publicznych, zwłaszcza finansowanych z funduszy unijnych. Obejmują one cały cykl życia programów:

 • diagnozę, planowanie, realizację i ocenę skutków interwencji.

Badamy m.in. skuteczność i efektywność systemów zarządzania i wdrażania, w tym ich aspektu instytucjonalnego, a także relacje pomiędzy poszczególnymi programami lub ich częściami, w tym demarkację i komplementarność.

Badania społeczne

Badamy różne elementy rzeczywistości społeczno-gospodarczej, stanowiące przedmiot zainteresowania polityk publicznych, np. lokalne i regionalne rynki pracy, sektor edukacji, zróżnicowane aspekty konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, problematykę migracji. 

Analizy, ekspertyzy i doradztwo

Dostarczamy instytucjom publicznym specjalistycznej wiedzy z zakresu:

 • organizacji i zarządzania,
 • finansów publicznych,
 • kontroli i audytu,
 • pomocy publicznej

oraz innych dziedzin funkcjonowania sektora publicznego.

Specjalizujemy się w ekspertyzach i doradztwie w obszarach wykorzystania funduszy strukturalnych oraz finansowania rozwoju w kontekście pomocy międzynarodowej.

Stosujemy szeroki wachlarz technik badawczych

Badania jakościowe:

 • zogniskowane wywiady grupowe (FGI),
 • indywidualne wywiady pogłębione (IDI),
 • obserwacje uczestniczące,
 • wywiady eksperckie.

Badania ilościowe:

 • wywiady bezpośrednie kwestionariuszowe (PAPI),
 • wywiady bezpośrednie wspomagane komputerowo (CAPI),
 • wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI),
 • wywiady internetowe komputerowe (CAWI).