Nasze usługi

Badania ewaluacyjne

Dostarczamy praktycznej wiedzy na temat trafności, skuteczności i efektywności interwencji publicznych, zwłaszcza finansowanych z funduszy unijnych. Obejmują one cały cykl życia programów:

 • diagnozę, planowanie, realizację i ocenę skutków interwencji.

Badamy m.in. skuteczność i efektywność systemów zarządzania i wdrażania, w tym ich aspektu instytucjonalnego, a także relacje pomiędzy poszczególnymi programami lub ich częściami, w tym demarkację i komplementarność.

Badania społeczne

Badamy różne elementy rzeczywistości społeczno-gospodarczej, stanowiące przedmiot zainteresowania polityk publicznych, np. lokalne i regionalne rynki pracy, sektor edukacji, zróżnicowane aspekty konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, problematykę migracji.

Analizy, ekspertyzy i doradztwo

Dostarczamy instytucjom publicznym specjalistycznej wiedzy z zakresu:
 • organizacji i zarządzania,
 • finansów publicznych,
 • kontroli i audytu,
 • pomocy publicznej
 • oraz innych dziedzin funkcjonowania sektora publicznego.
Specjalizujemy się w ekspertyzach i doradztwie w obszarach wykorzystania funduszy strukturalnych oraz finansowania rozwoju w kontekście pomocy międzynarodowej.

Stosujemy szeroki wachlarz technik badawczych

Badania jakościowe:
 • zogniskowane wywiady grupowe (FGI),
 • indywidualne wywiady pogłębione (IDI),
 • obserwacje uczestniczące,
 • wywiady eksperckie.
Badania ilościowe:
 • wywiady bezpośrednie kwestionariuszowe (PAPI),
 • wywiady bezpośrednie wspomagane komputerowo (CAPI),
 • wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI),
 • wywiady internetowe komputerowe (CAWI).

Masz pytania? Zadzwoń: (+48) 508-398-784 lub napisz: kontakt@lbie.eu

logo-web-b-s-1

Doradztwo i wsparcie ekspertów dla administracji publicznej w zakresie:

badań ewaluacyjnych, społecznych oraz ekspertyz

Dowiedz się więcej:

Zadzwoń lub napisz do nas:

(+48) 508-398-784 | kontakt@lbie.eu